JANEZ KREK

janez.krek (at) guest.arnes.si

Janez Krek is a professor of philosophy of education at the Faculty of Education, University of Ljubljana. His research covers philosophy of education and education policies. He is the (co)author of 9 books and over 60 articles and book chapters (see http://www.sicris.si/). From 2008 to 2016, he was the Dean of the Faculty of Education.

 

Selection from the bibliography

Monografije

KREK, Janez. Inclusion as subjective inclusion. V: ZGAGA, Pavel (ur.). Inclusion in education : reconsidering limits, identifying possibilities. Berlin: Peter Lang. cop. 2019, str. 227-249. [COBISS.SI-ID 12442185]

JURIŠEVIČ, Mojca, VOGRINC, Janez, KREK, Janez. Optimistic about personal future, politically disilusioned. V: KRZYWOSZ-RYNKIEWICZ, Beata (ur.), ZALEWSKA, Anna M. (ur.), KENNEDY, Kerry J. (ur.). Young people and active citizenship in post-Soviet times : a challenge for citizenship education, (Asia-Europe education dialogue). Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge. cop. 2018, str. 173-188, tabela, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 11714633]

KREK, Janez. Teacher education : between knowledge of scientific disciplines and competences. V: SAQIPI, Blerim (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). The prospects of reforming teacher education. Prishtinë: Shtëpia Botuese Libri Shkollor. 2017, str. 15-38, tabela. [COBISS.SI-ID 11829065]

VOGRINC, Janez, KREK, Janez. Action research for improving school practice. V: KUZLE, Ana (ur.), ROTT, Benjamin (ur.), HODNIK, Tatjana (ur.). Problem solving in the mathematics classroom : perspectives and practices from different countries, (Ars Inveniendi et Dejudicandi, Vol. 7). Münster: WTM, Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien. cop. 2016, str. 183-195. [COBISS.SI-ID 11402569]

SPASOVSKI, Ognen, KREK, Janez, VOGRINC, Janez, METLJAK, Mira. Obrazovanieto na učenicite so niski postiganja vo učenjeto. Skopje: Fondacija otvoreno opštestvo – Makedonija, 2013. 93 str., ilustr., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-608-218-176-9. H

KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011. 518 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-270-089-8. ceps.pef.uni-lj.si/images/knjiznica/Bela_knjiga_prelom.pdf

KREK, Janez, BARLE LAKOTA, Andreja, KODELJA, Zdenko, METLJAK, Mira, ŠIMENC, Marjan, TAVČAR KRAJNC, Marina. Gimnazija v Sloveniji na začetku 21. stoletja : med množičnim vpisom in zagotavljanjem kakovosti znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011. 178 str., ilustr. ISBN 978-961-270-102-4.

KREK, Janez, KOVAČ ŠEBART, Mojca, KOŽUH, Boris, VOGRINC, Janez, PERŠAK, Mateja, VOLF, Bojan. Med opisom in številko : rezultati evalvacije zaključnih opisnih ocen (spričeval) prvega in drugega razreda devetletne osnovne šole, analiza mnenj učiteljev in staršev o ocenjevanju znanja, (Obrazi edukacije, 2005, 7). 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2005. 250 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 86-7735-073-X.

KREK, Janez. Ni drugega pedagoškega diskurza = There is no other pedagogic discourse. V: POBEŽIN, Vesna (ur.). Drugo pedagoškega diskurza, (Digitalna knjižnica, Dissertationes, 23). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013, str. 133-145. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Dissertationes_23_ISBN_978-961-270-167-3_PDF/DK_CC%202.5_Dissertationes_23_ISBN_978-961-270-167-3.pdf

Articles

KREK, Janez. Understanding the discourse of early childhood education in coming of age in Samoa. SAGE open, ISSN 2158-2440, 2020, vol. 10, issue 1, str. 1-10. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244020902083, doi: 10.1177/2158244020902083. [COBISS.SI-ID 12784969

KREK, Janez. Structural reasons for school violence and education strategies. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal, ISSN 2232-2647, 2019, vol. , no. , 29 str. (PDF), tabele. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/636/345, doi: 10.26529/cepsj.636. [COBISS.SI-ID 12544073],

KREK, Janez, HODNIK, Tatjana, VOGRINC, Janez. The primary school moral education plan in Slovenia ten years after its introduction. European journal of educational research, 2019, vol. 8, issue 4, str. 1229-1243, tabele. https://www.eu-jer.com/EU-JER_8_4_1229.pdf,http://pefprints.pef.uni-lj.si/6065/, doi: 10.12973/eu-jer.8.4.1229. [COBISS.SI-ID 12650313],

KREK, Janez, KLOPČIČ, Lana. Teacher authority and the educational role of the class teacher in the era of permissiveness. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko, ISSN 0353-1392, 2019, letn. 34, [št.] 3/4, str. 122-140, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514942071]

KREK, Janez, ZABEL, Blaž. Why there is no education ethics without principles. Educational philosophy and theory, ISSN 1469-5812, 2016, vol. , no. , 11 str. (PDF). http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00131857.2016.1217188?needAccess=true, doi: 10.1080/00131857.2016.1217188.

KREK, Janez. Two Principles of Early Moral Education: A Condition for the Law, Reflection and Autonomy. V: Studies in Philosophy and Education, Volume 33 / 2014, Springer Netherlands. http://link.springer.com/article/10.1007/s11217-014-9421-8?sa_campaign=email/event/articleAuthor/onlineFirst

KREK, Janez, KOVAČ ŠEBART, Mojca. Citizenship education in Slovenia after the formation of the independent state. Journal für Sozialwissenschaften und ihre Didaktik. [Online ed.], 2008, vol. 9, no. 1, str. 68-80. http://www.jsse.org/2008/2008-1/pdf/Krek-Sebart-Education-in-Slovenia-1-2008.pdf. [COBISS.SI-ID 7731273]

KREK, Janez. Zapoznele besede : o neoliberalizmu, vzgojno-izobraževalni odgovornosti in zunanjem ocenjevanju znanja. Sodob. pedagog., 2008, letn. 59, št. 3, str. 32-51. [COBISS.SI-ID 7616073]

KREK, Janez, KOVAČ ŠEBART, Mojca. The partnership between faculties and schools as a basis for teacher training and educational improvement. V: KOZŁOWSKA, Anna (ur.), KAHN, Richard (ur.), KOŽUH, Boris (ur.), KINGTON, Alison (ur.), MAŽGON, Jasna (ur.). The role of theory and research in educational practice. Grand Forks: College of education and human development, University of North Dakota, 2008, str. 5-13

KREK, Janez. Quality assurance in (citizenship) education. V: GEORGI, Viola B. (ur.). The making of citizens in Europe : new perspectives on citizenship education, (Schriftenreihe, Bd. 666). Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, cop. 2008, str. 179-188.

KREK, Janez. Očetovska funkcija, avtoriteta učitelja in vzgojna zasnova v javni šoli = The father’s function, the authority of the teacher and the conception of education in the state school. Sodob. pedagog., 2008, letn. 59, št. 5, str. 136-153. [COBISS.SI-ID 7722825]

KREK, Janez, KOVAČ ŠEBART, Mojca, VOGRINC, Janez. K zasnovi in izvajanju opisnega ocenjevanja znanja v osnovni šoli. Didakta, nov.-dec. 2007, letn. 17, št. 110/111, str. 16-25. [COBISS.SI-ID35146594]

KREK, Janez. Izvedbeni model izobraževanja romskih učencev za OŠ Bršljin. Poroč. Skupin. spremlj. nestrp., 2005, št. 4, str. 6-15. [COBISS.SI-ID 501101]

KREK, Janez, VOGRINC, Janez. Znanje slovenskega jezika kot pogoj šolskega uspeha učencev iz jezikovno in kulturno različnih ter socialno deprivilegiranih družin – primer začetnega opismenjevanja romskih učencev. Sodob. pedagog., 2005, letn. 56, št. 2, str. 118-139. [COBISS.SI-ID 6211145]

KREK, Janez, KOVAČ ŠEBART, Mojca, KOŽUH, Boris. Rezultati evalvacije spričeval – zaključnih opisnih ocen – prvega in drugega razreda 9-letne osnovne šole. Šol. polje (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], zima 2004, letn. 15, št. 5/6, str. 131-150. [COBISS.SI-ID 1177175]

KREK, Janez. Education and toleration : before virtue, toleration requires respect for the form. V: KOŽUH, Boris (ur.), KOZŁOWSKA, Anna (ur.), KAHN, Richard (ur.). Theory, facts and interpretation in educational and social research. Los Angeles: Universty of California; Czestochowa: Pedagogical University, 2004, str. 139-146.

KREK, Janez. Heglovski subjekt kot moč Gandhijevskega nenasilja. Problemi (Ljubl.), 2000, letn. 38, št. 7-8, str. 227-285. [COBISS.SI-ID 4199497]

KREK, Janez. Vzgoja k strpnosti. Sodob. pedagog., 2000, letn. 51, št. 1, str. 82-103. [COBISS.SI-ID 3567945]

KREK, Janez, KOVAČ ŠEBART, Mojca. Civic education, values and the experience of a breakdown of an illusion. V: LUTHAR, Oto (ur.), MCLEOD, Keith A. (ur.), ŽAGAR, Mitja (ur.). Liberal democracy, citizenship & education. Oakville (Ontario); Niagara Falls (NY): Mosaic Press, 2001, str. 203-230.

Interviews

Avtoritet nastavnika. Pedagoške novine, List pedagoškog društva Srbije, No. 4, December 2014