VERONIKA TAŠNER

veronika.tasner (at) pef.uni-lj.si

Dr. Veronika Tašner je docentka za področje sociologije vzgoje (Assistant Professor of Sociology of Education) na oddeleku za temeljni pedagoški študij (Department of Education Studies) Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.

Njena raziskovalna področja so / Research areas:

• meritokracija in edukacija/meritocracy and education
• pravičnost in enakost v edukaciji/equity and equality in education
• primerjava sistemov edukacije/comparative education
• spol in edukacija/gender and education
• sociologija družine/sociology of family
• nasilje in šola/violence and school
• prihodnost edukacije/future of education
• javno,zasebno šolstvo/public, private education

Projekti v katere je vključena/ Projects:

Spolna strukturiranost sodobne slovenske družbe in položaj spolov v politiki./Gender structure of the contemporary Slovene society and gender positioning in the field of politics

Neoliberalizem v evropskem izobraževalnem prostoru: med učinkovitostjo in pravičnostjo slovenskih izobraževalnih politik in praks. / Neoliberalism in the European Higher Education Area: Between the Efficiency and Equity of Slovenian Education Policies and Practices

Monografije:

GABER, Slavko, RUTAR ILC, Zora, LORENČIČ, Ivan, NOLIMAL, Fani, PEVEC GRM, Slava, ERMENC, Klara S., TAŠNER, Veronika. Zakaj Finci letijo dlje?. Nova Gorica: Educa, Melior; v Ljubljani: Center za študij edukacijskih strategij - CEPS, Pedagoška fakulteta, 2006. 274 str. ISBN 961-6039-78-4.

TAŠNER, Veronika, ROŽMAN, Sara. The influence of changes in the field of education on the position of women in Slovenian society and politics. V: ANTIĆ GABER, Milica (ur.). Gender structuring of contemporary Slovenia, (Eastern European culture, politics and societies, ISSN 2192-497X, vol. 9). Frankfurt am Main: P. Lang. cop. 2015, str. 37-54.

TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Čas premene?. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 2017, str. 9-22. [COBISS.SI-ID 11462217]

TAŠNER, Veronika. Delo in šola. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 2017, str. 23-47. [COBISS.SI-ID 11462473]

GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Vzdržnost kakovostnega slovenskega šolskega sistema v luči razprave o financiranju zasebnih šol. V: ŠIMENC, Marjan (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Komu je napoti kakovostno javno šolstvo?. 1. izd. Ljubljana: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ). 2016, str. 67-84. [COBISS.SI-ID 10927689]

ŠIMENC, Marjan, FIŠTRAVEC, Andrej, GLOBOKAR, Roman, ŠTRUKELJ, Branimir, TAŠNER, Veronika. Zasebne šole in vrtci. V: KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 2011, str. 419-443. http://pefprints.pef.uni-lj.si/1195/. [COBISS.SI-ID 8861769]

TAŠNER, Veronika. Ureditev zasebnega šolstva po izbranih državah EU. V: ŠIMENC, Marjan (ur.), et al. Zasebno šolstvo v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 2011, str. 143-156. [COBISS.SI-ID 8927817]

Članki:

TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Social capital and education. Encyclopedia of educational philosophy and theory. Continuously updated ed., 6 str. https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-981-287-532-7_584-1, doi: 10.1007/978-981-287-532-7_584-1. [COBISS.SI-ID 11796809]

BERČNIK, Sanja, TAŠNER, Veronika. School and violence. Ars & humanitas : revija za umetnost in humanistiko, ISSN 2350-4218. [Spletna izd.], 2018, letn. 12, št. 1, str. 73-87, ilustr. https://revije.ff.uni-lj.si/arshumanitas/article/view/8000/8272, doi: 10.4312/ars.12.1.73-87. [COBISS.SI-ID 12086601],

TAŠNER, Veronika, ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca, MENCIN ČEPLAK, Metka. Gender in the teaching profession : university studentsʼ views of teaching as a career. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 2, str. 47-69, graf. prikazi, tabele. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_2/pp_47-69.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4486

TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. The age of studies and reports : selected elements concerning the background of encounters defining the power of education. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal, ISSN 1855-9719, 2016, vol. 6, no. 2, str. 61-80, tabeli. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_2/cepsj_pp_61-80_Tasner_Gaber.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/3725/. [COBISS.SI-ID 11070537],

KOS, Živa, TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Možnosti in meje konceptualizacij ter praks ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2016, letn. 27, št. 5/6, str. 29-49. [COBISS.SI-ID 3014487]

TAŠNER, Veronika, KOS, Živa, GABER, Slavko. Vzpostavljanje edukacijske meritokracije kot vodilne racionalnosti sodobnega izobraževanja v neoliberalno orientiranih družbah. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2016, letn. 27, št. 5/6, str. 51-73. [COBISS.SI-ID 3014743]

GABER, Slavko, KOS, Živa, TAŠNER, Veronika. Premene v družbi, spremembe v šoli. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2016, letn. 27, št. 5/6, str. 75-93. [COBISS.SI-ID 3014999]

MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA PEKLAJ, Urška, SOČAN, Gregor, TAŠNER, Veronika. A socio-cultural perspective on childrenʼs early language : a family study. European early childhood education research journal, ISSN 1350-293X, 2015, vol. 23, no. 1, str. 69-85, tabele. http://dx.doi.org/10.1080/1350293X.2014.991096.

TAŠNER, Veronika. Bourdieu and feminism or why feminists might have problems with masculine domination. V: GARLAND, Paul (ur.). Perspectives on European educational policy and practice (PEEPP) : papers from the Erasmus intensive programme summer school, Haapsalu, Estonia 16 to 28 August 2008. [S. l.: Education and Culture DG, Lifelong learning programme. 2008], str. 175-190. [COBISS.SI-ID 8537417]

TAŠNER, Veronika. Meritocracy - leading ideology in the area of mass education - and its limits. V: GARLAND, Paul (ur.). Analysis of educational policies in a comparative educational perspective : [texts from the EUDORA Intensive Programme BIP during the summer school in Jurmela, Latvia 2006]. Linz: Pädagogische Akademie des Bundes. 2007, str. 263-280. [COBISS.SI-ID 7680585]