PROJEKT LAVA

IME

Opore – prijateljske, kolegialne in državljanske pri spoprijemanju s posledicami COVID-19 na področju vzgoje in izobraževanja

NAMEN

Projekt posveča posebno pozornost zmanjševanju ne-enakosti v znanju in psiho-socialnim stiskam v šolskem prostoru v Sloveniji (učenci/učenke; dijakinje/dijaki; učiteljstvo na obeh ravneh; starši)

RAZLOG

Pouk na daljavo v času epidemije predstavlja za marsikatero učenko in učenca, starše kot tudi učiteljice zajeten zalogaj. Šole zaznavajo tako stiske med otroki in njihovimi starši kot tudi opazne vrzeli v znanju. Oboje lahko nepovratno zaznamuje celo generacijo otrok s tem pa tudi prihodnost nacije.

S projektom Prijatelj Pomočnik želimo v sodelovanju s podobnimi civilno-družbenimi iniciativami priti naproti vsem udeleženkam in udeležencem v procesu vzgoje in izobraževanja ter tako omogočiti vsem učencem učni napredek in podporo.

 

AKTIVNOSTI

 1. PLATFORMA PRIJATELJ – POMOČNIK:

Na spletu imamo postavljeno spletno stran Prijatelj Pomočnik, na kateri zbiramo prijave prostovoljk in prostovoljcev, ki se želijo vključiti v projekt. Vzporedno se preko spletne strani nabirajo tudi potrebe za opore, pomoč s strani učencev, staršev in učiteljstva.

 • PROSTOVOLJCI_KE:

Ti se lahko prijavijo glede na področje, ki ga obvladajo (slovenščina, matematika, fizika, tuji jeziki, biologija, zgodovina, itd.). Področja nabora in ponudb opor se zamika glede na potrebe šol. Prijavljeni prostovoljci in prostovoljke z našimi strokovnjaki in strokovnjakinjami opravijo intervju, v katerem izmenjamo informacije:

 • O potrebah, ki jih izražajo učenke in učenci; dijaki in dijakinje, učiteljstvo in starši na področju, za katerega se prijavlja konkretna prostovoljka/prostovoljec. V pogovoru bodo predstavljeni tudi izstopajoči izzivi, na katere moramo biti, kot prostovoljke/prostovoljci, posebej pozorni. K prijavi vabimo tako študentke in študente (različnih fakultet in profilov) kot tudi učiteljski kader osnovnih in srednjih šol, strokovnjake in strokovnjakinje različnih področij, ki lahko pomagajo zmanjšati zaostanke v znanju. V svoje vrste vabimo tudi univerzitetne učitelje in učiteljice ter seveda upokojene učiteljice in učitelje.

a/ Prostovoljke na domače strani Prijatelj Pomočnik (študentke socialne pedagogike PEF-UL) ali šola (učiteljica, svetovalna delavka, vodstvo šole) nato posamezno prijavljeno prostovoljko ali prostovoljca povežejo z učenko, učencem, ki potrebuje pomoč na določenem področju. Šola in prostovoljec sta v procesu aktivnosti v stiku in se obveščata o uspešnosti opore, pomoči. Pomoč poteka preko platforme oziroma preko različnih spletnih orodij.

b/ Ko bodo šole ponovno odprte, se bodo, po presoji šole, učenke/učenci oz. dijaki/dijakinje s prostovoljkami lahko srečali tudi v živo. Za to šola v svojih prostorih zagotovi varen in otroku/mladostniku »domač« prostor.

Učiteljice in učitelji prostovoljce ocenjujejo na lestvici zadovoljstva – na tak način se zagotavlja preglednost, kakovost, kredibilnost sodelovanja.

 

 • UPORABNICE_KI:

Na isti spletni strani se lahko prijavijo za oporo, pogovor tri skupine, ki želijo najti primernega prostovoljca_ko.

 • lahko se prijavi otrok/mladostnik sam,
 • lahko ga prijavi roditelj ali skrbnik, lahko pa tudi učitelj ali učiteljica, ki išče primerno oporo za potrebo, ki jo zazna pri svojih učencih/dijakih.

Za starše bo na spletni strani pripravljen tudi pregled situacij, dogajanj, stisk, s katerimi se soočajo mladostniki in otroci ter kaže biti na njih posebej pozoren. Zgoraj omenjena opozorila so pripravile priznane razvojne psihologinje v sodelovanju s strokovnjakinjami za pedagoško psihologijo in s kliničnimi psihologinjami. Večina omenjenih strokovnjakinj v okviru našega projekte nudi tudi določeno število ur pogovorov o omenjenih izzivih s katerimi se soočajo starši, otroci in učiteljice.

Posebno kategorijo uporabnic/uporabnikov pri tem predstavlja učiteljstvo, ki ima tako vpogled v potek šolanja na daljavo – težave pri razumevanju snovi, odsotnost otrok v tem procesu, izgubo interesa za učenje ipd. Učiteljice pa pri svojem delu in pri stikih s starši zaznajo tudi psiho-socialne stiske posameznih otrok in mladostnikov in staršev (izguba dela na strani staršev, napetosti/prepiri…. psihične stiske: brezvoljnost, potrtost, tesnobnost na strani enih in drugih). Z njimi se spoprijemajo v vsakodnevnem delu, naša iniciativa pa tudi njim ponuja oporo pri teh spoprijemih.

 

 1. POPULACIJE

Osnovne in srednje šole po Sloveniji ob evalvaciji svojega dela identificirajo populacije, ki na šoli potrebujejo pomoč pri vztrajanju v procesu šolanja: posebna pozornost gre pri tem tistim, ki imajo največje potrebe.

 

V našem projektu na ozadju sporočil iz šol posvečamo posebno pozornost zmanjšanju pritiska ob prehodih:

 • V času učenja na daljavo in ponovnega prehoda v šolo, pri katerem bo pomembno kako nadomestiti primanjkljaje v znanju, ki so nastali (zaradi povečane ne-enakosti) v času zaprtja šol. V tej točki bo potrebno poskus zmanjšanja zaostankov podaljšati v čas po koncu pouka in v naslednje šolsko leto;
 • V točki začetka šolanja – 1. in 2. razred – oba razreda namreč nista imela možnosti običajnega šolanja
 • Pri zaključku OŠ (9. razred) in na prehodu na srednjo šolo
 • V točki prehoda iz razrednega na predmetni pouk.

 

 

 • PREHOD IZ OŠ V SŠ:

Z idejo, da bi se kolikor je le mogoče zmanjšalo pritiske/stiske v zahtevnih časih, predlagamo povečano sodelovanje OŠ in SŠ pri prehodu iz osnovne šole v izbrano srednjo šolo.

2.1.1 Namen: Okrepiti sodelovanje s srednjimi šolami, na katere se vpisujejo učenke_ci konkretne osnovne šole. Svetovalna služba in vodstvo OŠ se povežeta s svetovalno službo in vodstvom SŠ. Kjer je mogoče, skupaj z učiteljicami_i predmetnih področij pregledajo, izmenjajo informacije o doseženih ravneh znanja (vključno s prenosom informacij o tem časa v poučevanju na daljavo niso uspeli obravnavati) ter se dogovorijo o načinih, na katere lahko SŠ prispeva k blaženju prehodov iz OŠ.

Pri posameznih predmetih: pregled realizacije učnih načrtov in priprava načrta postopne odprave primanjkljajev, vrzeli v znanju.

* Ideja prilagojenega začetka pouka v 1. letniku SŠ ni zniževanje standardov znanja, ampak pravočasno odpravljanje primanjkljajev v znanju z namenom tekom šolskega leta doseči zastavljene standarde pri največjem mogočem številu dijakinj in dijakov.

 

2.1.2. Aktivnosti namenjene integraciji nove generacije dijakinj in dijakov SŠ bodo potekale v različnih oblikah:

 • Tabori
 • Kulturne prireditve
 • Tutorstvo
 • Sodelovanje Dijaških domov in srednjih šol pri povečani skrbi za varen in produktiven prehod
 • Platforma Prijatelj Pomočnik v navezavi na Platformo https://razlagamo.si/ na kateri je mogoče za določeno število predmetov pridobiti sistematično razlago, ki pomaga popolniti vrzeli v znanju
 • Sodelovanje z lokalno skupnostjo

 

 

Za manj ne-enakosti in več znanja v Republiki Sloveniji:

 • študentke Socialne pedagogike in razrednega pouka PEF UL in njihovi učitelji;
 • učiteljski zbor in vodstvo Osnovne šole Lava-Celje;
 • prostovoljci in prostovoljke domače strani Prijatelj Pomočnik;
 • Projekt POGUM.

 

Ljubljana, Celje – Slovenija, 04.02.2021

mreža prostovoljcev za oporo učencem, staršem ter učiteljem v času

šole na daljavo